Loading...

این مجموعه که به سفارش سازمان آتش نشانی و با تکنیک انیمیشن دوبعدی تهیه شده به فرهنگ سازی در زمینه استفاده از خدمات آتش نشانی می پردازد.

مراقبت از بوستان ها و استفاده مناسب از فضای سبز پارک ها

ین مجموعه بیست قسمتی به سفارش اداره آب و درجهت فرهنگ سازی برای کاهش مصرف آب با تکنیک انیمیشن دوبعدی تولید شده است.

مقابله با دست فروشان و سد معبر

مدیریت در استفاده از وسایل الکترونیک دیداری و شنیداری

کمک به کم کردن آلودگی و ترافیک در شهر با استفاده از خدمات شهروند الکترونیک

از شهر ها و کشور های مختلف برای نبرد با رستم جمع شده بودند تا کمر او را خم کنند

یاد آوری رعایت قوانین و مقررات رانندگی

رستم در زمان سفر می کند و به امروز می آید. اما شهر را در میانه جنگ می یابد!

حامی این قسمت: روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

رستم به جنگ با دیو ناشناس رفته اما از پس او بر نمی آید...

راه حل هایی برای مشکل کم آبی و حفظ منابع آبی