Loading...

سفارش دهنده گرامی سلام:

به اطلاع می رسانیم که با توجه تعداد زیاد پروژه های در دست اجرای شرکت زاگرس فیلم، سفارش های جدید پس از عقد قرارداد در نوبت اجرا قرار می گیرند. (به استثنای پروژه های خارج از کشور و پروژه های بلند مدت( جهت اطلاع از اولین نوبت حال حاضر با ما تماس بگیرید.

تاثیر جسمانی و روحی و روانی اعتیاد بر بدن انسان

مراقبت از بوستان ها و استفاده مناسب از فضای سبز پارک ها

سه تن از دیو ها جمع شده بودند تا بدانند که خودخواه ترین دیو چه کسی است. اما...

حامی این قسمت: روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

از شهر ها و کشور های مختلف برای نبرد با رستم جمع شده بودند تا کمر او را خم کنند

رستم به جنگ با دیو ناشناس رفته اما از پس او بر نمی آید...

حفاظت از باغات و جلوگیری از تخریب آن ها

این مجموعه که به سفارش سازمان آتش نشانی و با تکنیک انیمیشن دوبعدی تهیه شده به فرهنگ سازی در زمینه استفاده از خدمات آتش نشانی می پردازد.