Loading...

آموزش استفاده از خط کشی و پل عابر پیاده

مراقبت از بوستان ها و استفاده مناسب از فضای سبز پارک ها

حفاظت از باغات و جلوگیری از تخریب آن ها

حفاظت از فضای سبز و محیط زیست اطراف خود

مدیریت در استفاده از وسایل الکترونیک دیداری و شنیداری

یاد آوری موارد مهم و قابل توجه در اصلاح الگوی مصرف

استفاده از کلاه و کمربند ایمنی در هنگام رانندگی و استفاده از موتور

مزایای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی

رعایت قوانین حق تقدم در رانندگی

تاثیر جسمانی و روحی و روانی اعتیاد بر بدن انسان

راه حل هایی برای مشکل کم آبی و حفظ منابع آبی

کمک به کم کردن آلودگی و ترافیک در شهر با استفاده از خدمات شهروند الکترونیک