Loading...

آموزش استفاده از خط کشی و پل عابر پیاده

ایجاد و نگهداری از فضای سبز خانگی

کمک به کم کردن آلودگی و ترافیک در شهر با استفاده از خدمات شهروند الکترونیک

مقابله با دست فروشان و سد معبر

حفاظت از باغات و جلوگیری از تخریب آن ها

مدیریت در استفاده از وسایل الکترونیک دیداری و شنیداری

مراقبت از بوستان ها و استفاده مناسب از فضای سبز پارک ها

رعایت قوانین حق تقدم در رانندگی

مبلمان شهری و رعایت حقوق دیگران

فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و رعایت محدوده شخصی مسافران

تاثیر جسمانی و روحی و روانی اعتیاد بر بدن انسان

یاد آوری رعایت قوانین و مقررات رانندگی

مزایای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی

راه حل هایی برای مشکل کم آبی و حفظ منابع آبی

استفاده از وسایل ورزشی پارک ها و اهمیت دادن به سلامت خود