Loading...

استفاده از کلاه و کمربند ایمنی در هنگام رانندگی و استفاده از موتور

یاد آوری موارد مهم و قابل توجه در اصلاح الگوی مصرف

مراقبت از بوستان ها و استفاده مناسب از فضای سبز پارک ها

مقابله با دست فروشان و سد معبر

مدیریت در استفاده از وسایل الکترونیک دیداری و شنیداری

کمک به کم کردن آلودگی و ترافیک در شهر با استفاده از خدمات شهروند الکترونیک

یاد آوری رعایت قوانین و مقررات رانندگی

راه حل هایی برای مشکل کم آبی و حفظ منابع آبی