Loading...

رستم در زمان سفر می کند و به امروز می آید. اما شهر را در میانه جنگ می یابد!

حامی این قسمت: روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

این مجموعه که به سفارش سازمان آتش نشانی و با تکنیک انیمیشن دوبعدی تهیه شده به فرهنگ سازی در زمینه استفاده از خدمات آتش نشانی می پردازد.

شهر دچار سکته شهری می شود و از پای در می آید...

استفاده از کلاه و کمربند ایمنی در هنگام رانندگی و استفاده از موتور

رستم از شهر دستگاهی جدید برای کنار زدن خریده بود تا...

مزایای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی

آموزش استفاده از خط کشی و پل عابر پیاده

فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و رعایت محدوده شخصی مسافران

استفاده از وسایل ورزشی پارک ها و اهمیت دادن به سلامت خود