این انیمیشن کوتاه سه بعدی در سال 1390 در شرکت زاگرس فیلم جهت فروش در بازارهای بین المللی تولید شد.