از شهر ها و کشور های مختلف برای نبرد با رستم جمع شده بودند تا کمر او را خم کنند