سه تن از دیو ها جمع شده بودند تا بدانند که خودخواه ترین دیو چه کسی است. اما…

حامی این قسمت: روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز