رستم از شهر دستگاهی جدید برای کنار زدن خریده بود تا…