رستم به جنگ با دیو ناشناس رفته اما از پس او بر نمی آید…