در این قسمت ازسریال، چالاک برای گذران زندگی در جزیره و خوشحال کردن دوستان خود دست به کار می شود، در جزیره ماجراجویی می کند، با افراد جدیدی آشنا می شود و حوادثی را نیز تجربه می کند…