رفتن رستم و رخش به طبیعت در روز سیزده نوروز و عاشق شدن رخش و…..

حامی این قسمت : شرکت پست TNT