شبیه سازی عمران و معماری سه بعدی (3D) تقاطع غیر هم سطح شهیدان یغمور-شیراز -محصولی سه بعدی (3D) از شرکت فیلم سازی زاگرس فیلم شیراز