لوگو موشن 2D زاگرس فیلم – محصولی از شرکت فیلم سازی زاگرس فیلم
لوگو موشن به حالت انیمیت کردن لوگوی یک شرکت به صورت دوبعدی یا سه بعدی به منظور تبلیغات یا شناخته شدن می باشد.