کمک به کم کردن آلودگی و ترافیک در شهر با استفاده از خدمات شهروند الکترونیک