در این قسمت فردی از چین وارد می شود و کالاها و خدماتی را نیز عرضه می کند