اتلرد بدفهم یکی از پادشاهان انگلستان پیش از چیرگی نورمن‌ها بر این سرزمین، پسر شاه ادگار است و فرمان‌روایی اش در روزگاری بود که پادشاهان اروپا قدرت چندانی نداشتند و مهار اروپای غربی به دست زمینداران و ارل‌ها و دوک‌ها بود. بیش‌تر روزگار پادشاهی وی، به پدافند گسترده با دانمارکی‌های تازنده به انگلستان گذشت.

Unraed واژه‌ای است که در انگلیسی امروز بسیار همانند واژه ی Unready به چشم می‌آید و از همین رو ای بسا لقب اتلرد بدفهم، ناآماده فهمیده شود. حال آن که این واژه در انگلیسی کهن از دو بخش «un» به معنای بدی، شر و «ræd» به معنای رایزن و مشاور است. به این ترتیب، معنای این ترکیب رایزنِ بدی خواهد بود. اگر آن را به صورت کوتاه بدرایزن بیاوریم در فارسی ممکن است معنای کسی را به دست دهد که از مشاوران و رایزنان بدفکر و شروری برخوردار بوده؛ حال آن که مراد آن که او خود به بدی و شر مشاور و رهبر بوده است. طرفه آن که نام خود اتلرد بدفهم نیز از دو بخش «Æþel» و «ræd» به معنای رایزن اصیل یا رایزن نیک است و گویا لقب اش رویارو با نام اش در باره ی او رواج یافته.

اتلرد بدفهم در آغاز سده‌های میانه و در روزگاری که پادشاه قدرت چندانی نداشت می‌زیست. او پسر کوچک‌تر ادگار پادشاه انگلستان و همسر دوم اشالفثریث بود. پس از مرگ ادگار، اشراف و نجیب‌زادگان انگلیسی بر دو دسته شدند. گروهی هواخواه جانشینی ادوارد پسر بزرگ‌تر ادگار بودند و گروهی دیگر پشتیبان برادر ناتنی کوچک‌تر، یعنی اتلرد بدفهم. به هر روی ادوارد به پادشاهی رسید. اما پس از اندکی انگلستان به ورطه ی جنگ داخلی افتاد. پادشاهی ادوارد چندان به درازا نکشید و او در 18 مارس 978 م. در کُرف کشته شد. از همین رو به ادوارد شهید آوازه یافت. اگرچه شرح مبهمی از چندوچون کشته شدن ادوارد در دست است اما یکی از کسانی که همواره در این ماجرا متهم بوده است برادر اش اثلرد بدسگال است. به هر روی اثلرد پس از برادر اش بر تخت پادشاهی انگلستان نشست.

بیش‌تر پادشاهی اتلرد بدفهم معطوف رویارویی با دانمارکیان بود. قتل‌عام دانمارکیانی که در انگلستان ساکن بودند در 1002 م.، زمینه‌ساز یورش‌های پسین آن‌ها به سرکردگی سوین نخست شد. اذلرد که در خود یارای رویارویی را با سوین نمی‌دید به به آبخست وایت گریخت و سپس به نورماندی گریخت و سوین در 1013 م. به عنوان پادشاه انگلستان پذیرفته شد. اذلرد که با اما دختر دوک نورماندی ازدواج کرد تا پیوندی خونی استوار کند و پشتیبانی برای رویاروی با دانمارکیان داشته باشد. اما تا هنگامی که سوین بر تخت انگلستان تکیه داشت نتوانست به انگلستان بازگردد. اذلرد پس از مرگ سوین در 1014 م. به انگلستان بازگشت و در حالی که کنیوت به جانشینی سوین برخاسته بود، با فشار بزرگان انگلیسی بر تخت پادشاهی نشست. اذلرد سرانجام در 1016 درگذشت و پسر بزرگ اش ادموند برای مدت کوتاهی بر جای او نشست.

دیگر فرزند اذلرد که بر تخت پادشاهی انگلستان نشست، قدیس ادوارد خستو بود.

 

منابع:

ویکیپدیا فارسی

ویکیپدیا انگلیسی