فاکتوری است که به شما کمک میکند از یک کارمند معمولی بازده خارق العاده ای بگیرید.
هیچ مدیر و سرپرستی با توانایی الهام دادن به دنیا نیامده است، این مهارت قابل یادگیری بوده و باید به دست بیایند.

نکات مهم در انگیزه دادن :

1- اراده و توانایی خود را جای دیگران بگذارید و مسائل را از نظر آنها ببینید.

2- قدردانی کردن را به خوبی یادبگیرید و بدانید جزو حقوق فرد است.

3- همراه با پرداخت حقوق و پاداشها جملات تحسين آمیزی بگویید.

4- هرگز تحقیر نکنید.

اگر تمایل به انتقاد داشته باشید ممکن است مرتکب اشتباه تحقیر کردن دیگران شوید.

اشتباهات جبران میشوند اما بازیابی اعتماد به نفس کار بسیار مشکلی است.