تجسم خلاق چیست؟

تجسم خلاق، فن استفاده از نيروي خيال براي آفرينش خواسته ها و نیاز هاي زندگي مان است. تجسم خلاق، كاري عجيب و غيرعادي نيست. پیش از آن، هر روز، و در واقع هر دقيقه به آن سرگرم بودید و خواهید بود. اين قدرت طبيعي تخيل شما، و همان انرژي اصلي و اساسي آفريننده ي عالم است، كه چه به آن آگاه باشید یا خیر دائما آن را به كار مي گيريد.

در گذشته، بسياري از ما قدرت تجسم خلاق خود را  به طور ناخودآگاه به كار می بردیم و به دلیل نگرشهاي منفي نسبت به زندگي، خود به خود، و به طور ناخود آگاه منتظر كمبود و تنگنا و مسائل و مشكلات زندگي بوديم. از آنجا كه آنها را در ذهن تصوير كرده و ديده بوديم؛ كم و بيش همان ها را نيز براي خود آفريدیم.

از حالا به بعد بياموزيد تخيل طبیعی  خلاق را به شيوه اي خود آگاهانه، برای آفرينش خواسته ها و نیاز های زندگیتان به کار گیرید. استفاده صحیح از تجسم خلاق، كليد دستيابي به ذخائر طبيعي و فراواني زندگي را در اختيارمان مي گذارد.

تخيل يعني توانايي آفريدن آرمان يا تصويري در ذهن، در تجسم خلاق، تخيل خود را براي آفرينش تصويري روشن از آنچه مي خواهيد متجلي سازيد، به كار مي بريد.

آنگاه به طور منظم، بر اين آرمان يا تصوير تمركز مي كنيد و آنقدر به آن انرژي مثبت مي دهيد تا در برون به صورت واقعيتي عيني جلوه گر شود. به عبارت ديگر، تا زماني كه عملا به آنچه مجسم مي كرديد برسيد.

می توان برای ایجاد تغییرات روانی مفید از تصاویر ذهنیِ هدفمند کمک گرفت. درحقیقت تجسم کاری است که به‌طور مداوم در ذهن انجام می‌پذیرد. شما با تصورکردنِ روشن و واضح اهداف‌تان می‌توانید ضمیر ناخودآگاه خود را برای رسیدن به آنها آماده کنید. تحقیقات نشان داده است ضمیر ناخودآگاه تفاوت بین دنیای واقعی و خیال را متوجه نمی‌شود. بنابراین با تکرار یک تصور، ضمیر ناخودآگاه آن را می‌پذیرد. درنتیجه افکار و اعمال در راستای رسیدن به هدف مدنظر تغییر می‌کنند. تکرار تصور همچنین باعث می‌شود حتی در مواجهه با مشکلات هم همچنان هدف‌تان را دنبال کنید.
تجسم خلاق روی شبکه و سیستم عصبی نیزاثر مثبتی میگذارد.  تجسمِ برخی رفتارها و فعالیت‌های خاص باعث می‌شود زمانی که آن فعالیت‌ها واقعا تحقق پیدا کردند، با آنها آشناتر باشیم. دلیل آن هم این است که با تجسم کارها، دقیقاً همان عصب‌هایی تحریک می‌شوند که با انجام‌دادن واقعیِ آن کارها فعال می‌شوند. در کمال شگفتی، دانشمندان متوجه شدند ورزش‌کاران تنها با تجسم مجموعه‌ای از حرکات ورزشی می‌توانند به قدرت بدنی‌ای برسند که انگار واقعا آن حرکات را انجام داده‌اند.