قانون برنامه ریزی و تعیین اولویت ها :

برنامه هایتان را روی کاغذ بیاورید و به ازای هر دقیقه ای که صرف برنامه ریزی می کنید به هنگام اجرای آن پنج یا شش دقیقه در وقت خود صرفه جویی خواهید کرد . برنامه ریزی ، آوردن آینده زمان به حال است تا بتوانید همین الان کاری برای آن انجام دهید یعنی ابتدا کارهایی که باید در طول روز انجام شود را شناسایی کرده به هر کدام از لحاظ اهمیت و از لحاظ فوریت امتیاز ۱ ، 2 یا ۳ بدهید حاصل ضرب اینها اولویت را تعیین می کند.
اهمیت * فوریت = اولویت

قانون۲۰/ ۸۰ :

ما همیشه وقت کافی داریم به شرط آنکه هم بخواهیم و هم درست از آن استفاده کنیم یعنی :« اقلیت بسیار مهم و اثر بخش « اکثریت کم اهمیت نکنیم. را قربانی

قانون اولویت بندی:

میزان موفقیت شما در استفاده از وقت و کنترل زندگی تنها بستگی به این دارد به این که تا چه حد می توانید از انجام کار هایی که در زندگی شما از اهمیت کمتری بر خوردار هستند دست بر دارید.

قانون اعتماد به نفس :

ما در مورد توانایی هایمان آگاهی کامل نداریم و تنها از بخش کوچکی از منابع ذهنی و جسمی خود استفاده می کنیم . به همین دلیل انسان به طور کلی در محدوده بسیار کوچکی از گستره عظیم توانایی ها ی خود زندگی می کند او قدرت های بسیار دارد که به خاطر عادت هایش نمی تواند از آنها بهره بگیرد.

قانون صداقت :

اگر با خود صادق نباشید، آنگاه همچون چرخه طبیعی فرارسیدن روز از پی شب ، خواهید دید که با دیگران نیز نمی توانید صادق نباشید.

قانون عادت :

حداقل ۹۵٪ از کار هایی که انجام می دهید از روی عادت است ، خواه عادت های مفید و خواه عادت مضر
هر عادتی در ابتدا مانند یک نخ نازک است اما هر بار که یک عمل را تکرار می کنیم ما این نخ را ضخیم تر می کنیم و با تکرار عمل نهایتا این نخ تبدیل به طناب ضخیم و بلندی می شود که برای همیشه به دور فکر و عمل ما می پیچد.

 

قانون انگیزه :

هر چه می گویید یا انجام می دهید از تمایلات درونی ، خواسته ها و غرایز شما سر چشمه می گیرد . این کار ممکن است بصورت خود آگاه یا ناخود آگاه انجام شود.
رمز موفقیت دو چیز است :
الف) تعیین اهداف و برنامه ریزی برای آنها
ب) مشخص کردن انگیزه ها

قانون تغییر:

تغییر غیر قابل اجتناب است و چون با دانش روز افزون و تکنولوژی رو به پیشرفت هدایت می شود با سرعتی غیر قابل قیاس با گذشته در حال حرکت است . کار شما این است که استاد تغییر باشید نه قربانی آن .

قانون تشخیص ضرورت :

هیچوقت برای انجام همه کار ها وقت کافی وجود ندارد اما همیشه برای انجام مهمترین کار ها وقت کافی هست .

 

قانون ششp:

برنامه ریزی قبلی مناسب مانع عملکرد ضعیف می گردد.
Proper Prior Planning Prevents Poor Performance

قانون پیامد کار ها:

میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی به این دارد که تا چه حد می تواند همه نیرو های خود را در یک کانال واحد بریزد