قانون علت و معلول: 

در زندگی هر کاری را که بخواهید می توانید انجام دهید به شرط آنکه:
الف) تصمیم بگیرید که دقیقا چه می خواهید.
ب) همان کاری را بکنید که کسانی که در این راه به موفقیت رسیده اند انجام داده اند.

قانون انگیزه : 

هر چه می گویید یا انجام می دهید از تمایلات درونی ، خواسته ها و غرایز شما سر چشمه می گیرد . این کار ممکن است بصورت خود آگاه یا ناخود آگاه انجام شود.
رمز موفقیت دو چیز است :

الف) تعیین اهداف و برنامه ریزی برای آنها
ب) مشخص کردن انگیزه ها

قانون تغییر: 

تغییر غیر قابل اجتناب است و چون با دانش روز افزون و تکنولوژی رو به پیشرفت هدایت می شود با سرعتی غیر قابل قیاس با گذشته در حال حرکت است . پس برای رسیدن به موفقیت کار شما این است که استاد تغییر باشید نه قربانی آن .