مشاور تبلیغاتی چگونه به برترشدن ما کمک می کند؟

مشاوره تبلیغات حرکت در مسیر بازاریابی و تبلیغات ساده نیست. اگر به پیچ و خم های راه آگاه نباشیم محکومیم که سقوط سنگینی را متحمل شویم . در واقع مشاوره در تبلیغات نشان دهنده راهی است که یک برند برای گرفتن سهم خود در بازار، افزایش مشتری، افزایش درآمد، معرفی محصولات خود و کسب اعتبار و شهرت باید طی نماید. داشتن مشاور، موفقیت یا عدم موفقیت شما را در زندگی رقم خواهد زد. به زبان ساده، تبلیغ راهی است برای رساندن هر چه بهتر پیام های یک شرکت و کمپانی به مشتریان خود.

وظایف مشاور تبلیغاتی

 • اعطای خدمات مشاوره ای به مدیران ارشد در مورد اهداف، بودجه و برنامه های تبلیغاتی
 • کمک در انتخاب و ارزیابی آژانس تبلیغاتی
 • تفکیک فعالیت های تبلیغاتی توسط آژانس تبلیغاتی و توسط مدیرتبلیغات داخل سازمان
 • برنامه ریزی تبلیغات BTL (روابط عمومی، تحقیقات و پیشبرد فروش)
 • طراحی استراتژی تبلیغاتی
 • تعقیب و تحلیل استراتژی بازاریابی و تبلیغاتی رقبا و گزارش به مدیران ارشد
 • پیشنهاد تفکیک بودجه تبلیغاتی به وظایف، رسانه ها و زمینه های گوناگون، حسب ماموریت و شرایط رقابتی
 • تایید پیشنهاد های اجرایی آژانس های تبلیغاتی، توصیه اقلام پیشبردی برای فروشندگان، عوامل توزیع و مصرف کنندگان نهایی
 • برنامه ریزی و کنترل هزینه های تبلیغات به نفع سازمان (روابط عمومی، رپرتاژ آگهی، حمایت ها)
 • آموزش، به سازی و اطلاع رسانی به هنگام به نیروهای فروش در مورد تبلیغات آینده
 • همکاری و هماهنگی با واحد های بازرگانی و فروش در مورد برنامه های ویژه مشترک
 • تهیه دستورالعمل های اجرایی برای فروشندگان، مصرف کنندگان، نمایندگان و دیگر افراد ذی ربط