چگونه در جمع سخنرانی کنیم؟

6 تکنیک برای داشتن صدای خوب در سخنرانی ها:

1- آهسته و شمرده:
• شنوندگان فرصت فکر کردن به حرف‌های شما را خواهند داشت.
• اندکی تامل می‌کنند.
• حرف شما را مزه مزه می‌کنند.
• و برای شنیدن ادامه‌ی صحبت‌هایتان آماده می‌شوند.

2- تمرینات صدا انجام دهید:
صدای انسان مانند یک عضله است. می‌توانید تمرینش بدهید و تقویتش کنید بسیار بودند کسانی که صدای خوبی نداشتند، اما با تمرین و ممارست، توانستند به بهترین سخنورهای عصر خود تبدیل شوند!

3-صدایتان را ضبط کنید:

ریزبینانه و دقیق، صدای خود را تحلیل کنید و ببینید که چه کاری را می توانید برای بهبود صدای خود انجام دهید؟ شما باید بهترین و سخت‌گیر منتقد خود باشید!

4-مکالمات تلفنی خود را ضبط کنید:
هنگامی که با مشتری خود و یا هر فرد معمولی دیگری صحبت می‌کنید، می‌توانید با ضبط مکالمه‌ی خود و بررسی آن، نقاط قوت و ضعف خود را در موارد متعددی بررسی کنید.

5-تمرکز بر مکث‌ها:

انواع سکوت‌ها و مکث‌ها شامل:
• سکوت دراماتیک
• سکوت پایان جمله
• سکوت تاکیدی
• و…

6-خوردن و آشامیدن مناسب:

• بهترین غذا برای تفکر سریع و تصمیم گیری مناسب درهنگام صحبت کردن، پروتئین است.
• آب ولرم (هم دمای اتاق) نیز به نرم شدن هنجره کمک می‌کند.
• آب یخ می‌تواند صدای شما را بم‌تر و نرم‌تر جلوه دهد؛ طوری که انگار چند نفر باهم صحبت می‌کنند.