«همراه با زمان پیش بروید.»

هیچ کمپین بازاریابی مصون از شکست نیست. حتی اگر تمام وظایف خود را انجام داده باشید و در نظر خودتان با چیز فوق العاده ای پا به میدان گذاشته باشید. شاید باز هم نکته ای را فراموش کنید. شما نمی توانید کمپین بازاریابی خود را راه بیندازید و گمان کنید که موفق خواهد شد. باید از ابزارهای گوش دادن به تفکر جمعی استفاده کنید. تا مطمئن شوید که کمپین ها حقیقتا مطابق آنچه که تحلیل ها می گویند، موفقیت آمیز خواهند بود. نیازی نیست خودتان را با ایده ای درگیر کنید که هیچ جذابیتی ندارد . به بازخورد مخاطبان خود گوش دهید واز مشاورین تبلیغاتی کمک بگیرید و مطابق همان در لحظه پیش بروید.